cookies.jpg

POVINNÁ MINIMÁLNÍ VÝBAVA PRO VJEZD DO AREÁLU

Pravidla pro nakládku a vykládku, platí pro výrobní závody v Třebíči a Račicích
Řidič je povinen ohlásit příjezd ostraze objektu a pro účely zápisu do knihy dopravců sdělit:

 • Jméno a příjmení
 • Název dopravní společnosti
 • Registrační značku vozidla

V kabině vozidla se při vjezdu a po dobu nakládky nesmí nacházet nepovolané osoby; nezletilé děti, zvířata, alkohol, omamné a psychotropní látky, nebezpečné věci (zbraně spod.) a zvlášť nebezpečné látky.

Před vjezdem do areálu 2JCP je řidič povinen obléci si kalhoty s dlouhou nohavicí, reflexní vestu a bezpečnostní obuv.


obrazek_2022-09-04_130133321.png

Výstražná vesta s reflexními pruhy

obrazek_2022-09-04_130248592.png

Pracovní rukavice

obrazek_2022-09-04_130352395.png

Kalhoty – dlouhé nohavice

obrazek_2022-09-04_130520931.png

Pracovní obuv


V areálu 2JCP:

 • PIatí pravidla a siIičního provozu
 • Platí zákaz kouření i v kabině vozidla
 • Platí zákaz fotografování a pořizování videozáznamu
 • Je řidič povinen se řídit pokynv ostrahy a dalších zaměstnanců 2JCP
 • Platí zákaz odstavovat vozidlo do prostorů vyhrazených pro chodce a skladová (žluté a modré značení), nebo na přechody pro chodce
 • Platí zákaz opouštět vozidlo bez vyzvání a bezdůvodně neměnit pozici vozidla
 • Platí zákaz provádět údržbu a opravu dopravních prostředků
 • Platí zákaz se svévolně pohybovat po areálu 2JCP a vstupovat do výrobních a skladovacích prostor

pravidla-vjezd_nakladka_vykladka_stranka_1_obra.jpg
pravidla-vjezd_nakladka_vykladka_stranka_1_obra.jpg
pravidla-vjezd_nakladka_vykladka_stranka_1_obra.jpg
pravidla-vjezd_nakladka_vykladka_stranka_1_obra.jpg

Během vykládky a nakládky:

 • Před opuštěním vozidla vypnout motor a vyjmout klíč ze zapalování
 • Vozidlo řádně zajistit proti samovolému pohybu (zatáhnout ruční brzdu, použít zakládací klíny)
 • V prostoru manipulace s jeřábem použítt pracovní přilbu
 • Během nakládky/vykládky se v kabině vozu nesmí zdržovat žádné osoby
 • Nevstupovat pod zavěšené břemeno
 • Manipulace se zavěšeným břemenem je zakázána
 • Po ukončení nakládky/vykládky upevnění nákladu a vyřízení dokladů neprodleně opustit areál 2JCP
 • V případě vzniku úrazu informovat vedoucího nakládky/ vykládky

 

Za porušení pravidel si společnost 2JCP vyhrazjue právo uděli dopravci sankci do výše 10.000 Kč a vykázat řidiče z areálu. 

Před vjezdem do areálu 2JCP potvrdí řidič svým podpisem do Knihy dopravců seznámení s bezpečnostními pokyny pro pohyb osob a pravidly ve vztahu k ochraně životního prostředí.